MEDIATOR HELPT BURGER EN BESTUUR (WEER) MET ELKAAR TE COMMUNICEREN

Inwoners van gemeente en provincie voelen zich in toenemende mate niet gehoord. Mediators kunnen het gestokte gesprek tussen burgers en bestuur weer op gang brengen, zodat het vertrouwen in elkaar weer kan groeien.

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

BIJ CONFLICT MET GEMEENTE VRAGEN OM MEDIATION

Niets staat een gemeente in de weg om in individuele gevallen te kiezen voor mediation en niets staat burgers in de weg om, als zij een conflict met de gemeente hebben, van de gemeente mediation te verlangen (onder leiding van een externe neutrale MfN-registermediator) in plaats van automatisch de juridische procedure in gang te zetten.

Bijvoorbeeld als een inwoner en de gemeente het niet eens kunnen worden over een Wmo-vergoeding, of een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand, of over een bezwaarschrift of zienswijze, of over een omgevingsvergunning.

Behalve kiezen voor mediation in kwesties tussen de overheid en een individuele burger kan de gemeente ook een groep inwoners uitnodigen om beleid met betrekking tot de toekomst van hun straat, buurt, wijk, gemeente te "co-creëren". Mediators zijn opgeleid om zulke processen mogelijk te maken en te begeleiden.

Mediation is welbeschouwd de meest intieme vorm van burgerparticipatie.

1.500 TINTEN RUZIE MET DE OVERHEID

Op talloze manieren hebben burgers met de overheid te maken, met de lokale overheid, of de nationale overheid of met een van de circa 1.500 (vijftienhonderd) overheidsinstellingen die ons land telt.

Waar overheid en burgers zoveel met elkaar te maken hebben ontstaan vanzelfsprekend ook veel conflicten. Vaak voelen burgers zich door de overheid of een overheidsinstelling gedwarsboomd. Onderwerpen voor conflict zijn er te over: vergunningen, uitkeringen, burenruzies, bestemmingsplannen enzovoorts.

Als burger kun je een bezwaarschrift indienen of een zienswijze en als dat niet helpt een gerechtelijke procedure beginnen. Van een gerechtelijke procedure weten we maar één ding zeker: zoiets kost veel geld. Bovendien: de uitkomst van een gerechtelijke procedure is altijd ongewis en laat ook nog eens zeer lang op zich wachten.

Steeds meer burgers en gelukkig ook steeds meer gemeenten en overheidsinstellingen ontdekken mediation als de beste manier om, kostenbesparend en snel, en tot genoegen van alle betrokkenen, kwesties tussen burgers en bestuur samen op te lossen.

MEDIATION: DE BETERE OPLOSSING SNELLER EN GOEDKOPER

Mediation is niet alleen goedkoper, maar leidt ook heel veel sneller tot een oplossing. En anders dan bij een rechterlijke uitspraak, is er geen winnaar of verliezer, maar wordt de oplossing door alle betrokkenen gedragen.

Bijna altijd is de betrokken overheid bereid alle kosten van de mediation voor haar rekening te nemen.

VRAAG OM EEN EXTERNE MfN-REGISTERMEDIATOR

Vaak zal de betrokken overheidsinstantie eerst nog voorstellen om een tot mediator opgeleide ambtenaar, eventueel werkzaam in een andere gemeente, als mediator aan te stellen.

Maar als burger heeft u het recht te verlangen dat de mediator onafhankelijk is van de overheid. U bent namelijk vrij in de keuze van de mediator.

Verlang een ervaren externe MfN-registermediator, die de specialisatie overheidsmediation heeft afgerond en beschikt over relevante kennis en ervaring met mediation in de zogenaamde bestuursrechtelijke driehoek. Zoals wij.

DE JURIDISCHE RUIMTE VOOR MEDIATION MET DE OVERHEID

Zelfs de overheid (zoals gemeente, provincie, waterschap) heeft niet altijd gelijk. Of maakt fouten, bijvoorbeeld door het niet (voldoende) in acht nemen van de beginselen van behoorlijk bestuur. Als het om mediation tussen burgers en bestuur gaat dan biedt met name artikel Artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht ruimte aan de overheid om in mediation tot een compromis met burgers te komen. In dit artikel staat: "Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen."
Door beleid te formuleren (beleidsregels) handelt de overheid krachtens het gelijkheidsbeginsel (één van de beginselen van behoorlijk bestuur), want: gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dan is er dat artikel 4:84. Daar ligt belangrijke ruimte voor overheid en burgers om het in mediation met elkaar eens te worden.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1603
Stacks Image 1606