GOEDE OUDERS BLIJVEN
IS HET NIEUWE SCHEIDEN

Hoe je kunt scheiden staat in de wet (art. 1:154 BW). Maar als ouders die gaan scheiden hebben jullie wel wat anders aan je hoofd dan juridisch geneuzel. Namelijk: hoe zorgen wij ervoor dat onze kinderen niet de dupe worden van onze relatieproblemen? Daarom kiezen jullie voor mediation. De mediator is speciaal opgeleid om jullie te helpen met het maken van goede afspraken over de kinderen. Want jullie kinderen willen niets liever dan dat jullie, ook na de scheiding, hun toegewijde ouders blijven. Daarom zeggen wij als mediators: goede ouders blijven is het nieuwe scheiden.

Scheiden is geen schande. Het overkomt 4 van de 10 gehuwden. Laat je als ouders ook niet bang maken: scheiden hoeft kinderen niet te schaden (lees het artikel hierover in NRC Handelsblad).

MAAK GOEDE AFSPRAKEN IN SAMENSPRAAK MET DE KINDEREN

Natuurlijk zijn kinderen, als hun ouders scheiden, verdrietig, boos, in de war, bang. Maar dat is iets anders dan "blijvende psychische schade". Bovendien kun je als scheidende ouders veel doen om je kinderen te helpen de nieuwe situatie te accepteren. Dat doe je door, in samenspraak met de kinderen, goede afspraken te maken.

Daar heb je een ervaren, gespecialiseerde mediator voor nodig, een mediator die jullie snapt, een mediator die jullie echt kan helpen om, hoe moeilijk ook, samen het gesprek te voeren over jullie kinderen (en met jullie kinderen), over de opvoeding, de schoolkeuze, de omgang met mama en papa.

HET GAAT OM DE KWALITEIT VAN DE AANDACHT

Belangrijk is dat jullie allebei de mediator vertrouwen. Maar hoe kun je iemand vertrouwen die je nog nooit eerder hebt gezien, laat staan gesproken? Vertrouwen heeft alles te maken met de kwaliteit van de aandacht: geeft de mediator jou de ruimte om je verhaal te vertellen, voel je je gehoord door de mediator?

De scheidingsmediator helpt kinderen, door hun ouders te helpen. Want hoe béter jullie als ouders na de scheiding in staat zijn met elkaar te communiceren, hoe méér jullie bijdragen aan het welbevinden van jullie kinderen. Goede ouders
blijven. Daar gaat het om. De belangen van jullie kinderen staan voorop.

SCHEIDEN IS GEEN JURIDISCH PROBLEEM, MAAR EEN RELATIONELE KWESTIE

Bij de mediator zijn de belangen van jullie kinderen gewaarborgd. Want bij de mediator gaat het om het bestendigen van jullie ouderrelatie en van jullie ouder-kind-relatie ná de scheiding. Scheiden is géén juridisch probleem, maar een relationele kwestie. De mediator is de regisseur van jullie scheiding. In overleg met cliënten kan deze "regisseur", als dat nodig is (en meestal is dat helemaal niet nodig) een fiscalist aan de mediationtafel laten aanschuiven, of een kinderpsycholoog, of een pensioendeskundige, of een maatschappelijk werker, of een bewindvoerder, kortom elk specialisme waaraan jullie behoefte hebben.

En is er een juridische vraag, dan is het goed om te weten dat Mediation Regio Noord samenwerkt met
Advocatenkantoor Fokalien Cuperus te Heerenveen en met Falk Advocatuur te Ysbrechtum (bij Sneek). Overigens beschikt de gespecialiseerde familie-mediator zelf over ruim voldoende juridische kennis om jullie te helpen deugdelijke en uitvoerbare afspraken te maken over de verdeling van de gezamenlijke boedel, het pensioen en over de alimentatie.

Er is altijd een
mediationpraktijk bij u in de buurt.
Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Stacks Image 26671

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

LAAT EEN ADVOCAAT GEEN OLIE OP HET VUUR GOOIEN

Een advocaat is gespecialiseerd in het juridische gevecht, zet zijn juridische kennis en vaardigheden in, om het belang van zijn cliënt zo goed mogelijk te behartigen in de juridische strijd met de andere partij. Daar is een advocaat namelijk voor opgeleid. Voor een advocaat is een echtscheiding een juridisch gevecht. En een gevecht ga je aan om te winnen.

Dat is het scenario voor een vechtscheiding.

En de verliezers? De verliezers zijn de kinderen.

Voor de mediator is een scheiding allereerst en vooral een
relationele kwestie. Want de liefdesrelatie mag dan wel voorbij zijn, je blijft samen de ouders van je kinderen. Altijd. Daarom besteedt de mediator zoveel aandacht en tijd aan de toekomstige relatie tussen de gescheiden ouders en aan de relatie van de beide ouders met hun kinderen.

De winnaars? Bij mediation zijn de kinderen de winnaars!

MEDIATION: IN AFZONDERLIJKE EN GEZAMENLIJKE SESSIES NAAR HET SCHEIDINGSCONVENANT

Een scheidingsmediation begint altijd met een gratis kennismakingsgesprek van beide partners samen, met de mediator, in een praktijk voor mediation bij u in de buurt. Bij het kennismakingsgesprek gaat het om jullie vertrouwen in de mediator. Het is namelijk een absolute voorwaarde bij mediation, dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Dat vertrouwen rust op twee pijlers:

1. De
betrokkenheid van de mediator. Als er geen kinderen in het spel zijn gaat het om betrokkenheid bij jullie wens om jullie relatie fatsoenlijk te beëindigen. Hebben jullie samen kinderen, dan gaat het om betrokkenheid bij jullie wens om ook na de scheiding goede ouders te blijven. Daarbij is voor jullie doorslaggevend hoe jullie de kwaliteit van de aandacht van de mediator ervaren. Kun je zeggen wat je wilt zeggen? Laat de mediator blijken dat hij je begrijpt? Voel je je gesteund door de mediator? Overigens zijn wij als mediators uitgesproken partijdig voor jullie kinderen!

2. De professionaliteit van de mediator. Jullie moeten er allebei van overtuigd zijn dat de mediator professioneel bekwaam is, weet waarover het gaat en voldoende ervaring heeft om jullie echt goed te kunnen helpen.

Als het vertrouwen er is tekenen jullie en de mediator een
Mediationovereenkomst. Dat moet van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Daarin beloven jullie dat je je best gaat doen de kwestie door mediation op te lossen en dat je wat er in de mediation wordt besproken met niemand deelt. Want in de mediation moet iedereen veilig alles kunnen zeggen. In de mediationovereenkomst staat ook dat je altijd het recht hebt om te stoppen met de mediation en verder te gaan met een advocaat. Door mee te doen aan een mediation verspeel je dus geen rechten.
Na ondertekening van de mediationovereenkomst kunnen we beginnen met de mediation.

Voordat jullie samen met de mediator spreken hebben wij altijd met elk van jullie beiden, apart twee gesprekken. Wij vinden het belangrijk dat je je verhaal kunt vertellen zonder dat je je op enigerlei wijze beperkt voelt. Vertel ook wat voor jou belangrijk is, wat je hoopt dat de uitkomst van de mediation zal zijn en hoe jij daaraan zelf kunt bijdragen.

Als jullie kinderen hebben, zullen de eerste afzonderlijke gesprekken vooral ook over de kinderen gaan. Wat vind jij belangrijk voor de kinderen? Wat kun jij eraan bijdragen om deze belangrijke dingen voor de kinderen te helpen verwezenlijken? En hoe wil jij na de scheiding een goede ouder blijven?

Zo beginnen jullie goed voorbereid aan jullie gezamenlijke gesprekken, onder leiding van de mediator. Eerst het Ouderschapsplan. Bij Mediation Regio Noord zien wij het Ouderschapsplan als een belofte van de scheidende ouders aan hun kinderen: zo gaan wij ons na de scheiding tegenover jullie gedragen.

Allengs worden de mediation-sessies zakelijker: alimentatie, verdeling van de gezamenlijke bezittingen, echtscheidingsconvenant / vaststellingsovereenkomst. Maar altijd met dat ene doel voor ogen: wij willen ook na de scheiding goede ouders blijven!

Reken op gemiddeld 1,5 uur per sessie. Vanaf de eerste kennismaking tot de indiening van het door jullie beiden getekende convenant zijn we meestal 6 weken verder. De rechtbank doet er vervolgens nog een maand over tot het vonnis waarbij het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden. Inschrijving van deze rechterlijke beschikking in het bevolkingsregister van de gemeente lukt in de regel binnen tien dagen, als jullie na het vonnis tenminste niet te lang wachten met het tekenen van de akte van berusting, waarin staat dat je niet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter.

WAT ER OOK GEBEURT, DE OUDERRELATIE BLIJFT

Het begint met verliefdheid
Stacks Image 26588
1. Liefdesrelatie
Een man en een vrouw. Of een man en een man. Of een vrouw en een vrouw. Zij zijn verbonden in een liefdesrelatie
Stacks Image 26592
2. Ouderrelatie
Gezinsuitbreiding: er komt een kind. De vrouw wordt moeder, de man wordt vader (of er zijn 2 papa's, of 2 mama's). Naast de liefdesrelatie is er nu ook een moeder-kind-relatie, een vader-kind-relatie en een ouderrelatie.
3. De liefdesrelatie eindigt
Maar de relatie-driehoek (moeder-kind, vader-kind, ouders onderling) blijft, voor altijd
Stacks Image 26600
4. Zo goed mogelijk verder na de scheiding
Dit is de kern van waar het in een scheidingsmediationom gaat: de mediator helpt cliënten om samen als het ware een ondoordringbaar plafond te bouwen, dat de ouderrelatie ná de scheiding gaat beschermen tegen doorlekken van verdriet, boosheid, woede, frustratie uit het verleden van de verbroken liefdesrelatie. Hoe minder de communicatie tussen de ouders na de scheiding vergiftigd kan worden door emoties uit de tijd toen ze nog samen waren, hoe beter voor de ouders zélf, maar vooral voor de kinderen.

OUDERSCHAPSPLAN IS EEN BELOFTE AAN JULLIE KINDEREN

Bij ons is een Ouderschapsplan vooral een belofte van de scheidende ouders aan hun kinderen:
Lieve kinderen, zo zullen wij ons na onze scheiding tegenover jullie gedragen, zo willen wij jullie zo min mogelijk belasten met alles wat er tussen mama en papa niet goed is gegaan.
Belangrijke inspiratiebron voor een goed ouderschapsplan is, wat ons betreft, de "Open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland" van de Stichting Villa Pinedo (de Stichting Villa Pinedo komt op voor de belangen van kinderen van gescheiden ouders).

OPEN BRIEF

Stacks Image 26646

RECHTER KAN OMGANG KIND MET OUDER AFDWINGEN

Verantwoordelijke ouders, die oprecht houden van hun kinderen, zullen alles uit de kast moeten halen om het samen eens te worden over de omgang met en de verzorging van de kinderen.

De ouder die de kinderen inzet als strijdmiddel tegen de andere ouder, loopt grote risico’s en kan zelfs de kinderen kwijtraken.

Indien een ouder, tegen de afspraken in, geen omgang kan hebben met zijn of haar kind, staan deze ouder diverse mogelijkheden ter beschikking om deze omgang via de rechter af te dwingen.

Onwillige ouder kan gezag kwijtraken
Voorbeelden hiervan zijn verwijzing naar een omgangshuis, het opleggen van een dwangsom of, in een uiterst geval, een verstrekkende maatregel als het toewijzen van het eenhoofdig gezag aan de ouder bij wie het kind niet de hoofdverblijfplaats heeft. De onwillige ouder kan aldus haar/zijn gezag over het kind kwijtraken.

Ook kan een kind onder toezicht worden gesteld, als gevolg waarvan ouders hulp móeten accepteren.

Omgang is recht én plicht
Een en ander vloeit voort uit een wijziging van de wet in 2009. Sindsdien is er niet alleen een recht, maar ook een plicht tot omgang tussen ouder en kind (art. 1:377a BW). Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat afspraken tussen ouders over omgang en een door de rechter opgestelde omgangsregeling moeten worden nagekomen door beide ouders.

(Bron:
brief over de positie van vaders in het omgangsrecht van toenmalig Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dd. 19 januari 2016)

ALIMENTATIE: GEEN REKENSOM MAAR UITKOMST VAN GOED OVERLEG

Scheidingsmediation sessie 3: Alimentatieberekening, koopwoning verkopen of toescheiden, boedelscheiding, pensioenverdeling

In de mediation besteden wij veel tijd aan het
in gezamenlijk overleg maken van de alimentatieberekening.

Er zijn mediators die daar anders over denken en u vragen zelf voor de alimentatieberekening te zorgen. Dat kost u niet alleen extra geld, maar maakt het verkrijgen van inzicht bepaald niet gemakkelijk. Bovendien zijn de uitkomsten van een alimentatieberekening niet bindend. U heeft namelijk het recht daarvan (binnen bepaalde marges) af te wijken. Alimentatie-afspraken zijn daarom veel meer dan de uitkomst van een rekensom. Alimentatie-afspraken komen tot stand in goed onderling overleg, onder leiding van een
ervaren mediator.

Bij de financiële afwikkeling hoort natuurlijk ook de boedelscheiding en samen afspraken maken over wat er met de koopwoning moet gebeuren. Ook de verdeling van de tijdens het huwelijk door elk van jullie opgebouwde pensioenen moet geregeld worden. Onder leiding van de mediator worden diverse opties uitgelegd en besproken (zoals verevening, conversie, afzien of afkopen van de aanspraken op het door de ander opgebouwde pensioen).

Misschien zijn er lijfrenten waarover afspraken gemaakt moeten worden, of hebben jullie allebei, of één van beiden een eigen bedrijf.

Er komt heel veel kijken bij het verdelen van de de huwelijksgemeenschap, ook als u onder voorwaarden bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Veel conflicten na de scheiding ontstaan met name over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarom is het van het grootste belang dat deze verdeling tijdig en nauwgezet geschiedt onder deskundige leiding.

ALIMENTATIE 2019: +2%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Dat is voor 2019 bepaald op +2%.

Op de website van de
LBIO kunt u gemakkelijk uitrekenen wat het nieuwe te betalen of te ontvangen alimentatiebedrag wordt vanaf 1 januari 2019. In de loop van november 2019 wordt het indexeringspercentage voor 2020 bepaald.

TENSLOTTE BESCHIKT DE RECHTER

Scheidingsmediation slotsessie(s): het convenant / de vaststellingsovereenkomst
Alle tijdens de mediation tussen jullie gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant, dat tegelijk een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is. Een vaststellingsovereenkomst stelt de nieuwe rechtspositie vast die tussen partijen is ontstaan. De echtscheidingsmediation eindigt met de ondertekening door jullie allebei van deze vaststellingsovereenkomst.

De getekende stukken gaan vervolgens naar de advocaat met wie Mediation Regio Noord samenwerkt: mr. Fokalien Cuperus in Heerenveen. Zij stelt een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding op dat zij met het door jullie getekende convenant inlevert bij de rechtbank. Op het moment van inlevering van het verzoekschrift eindigt de huwelijksgemeenschap. Dus schulden die je vanaf dat moment maakt zijn geen gemeenschapsschulden meer, maar uitsluitend schulden van degene die ze maakt. Daarom is het belangrijk dat de buitenwereld dat weet en wordt jullie verzoek tot echtscheiding ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister.

Na ongeveer een maand spreekt de rechter de echtscheiding tussen jullie uit, of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Jullie ontvangen een kopie van de rechterlijke beschikking plus een "Akte van Berusting", waarin jullie verklaren af te zien van hoger beroep. Teken je die akte niet, dan blijf je getrouwd. De getekende Akte van Berusting gaat terug naar de advocaat die vervolgens de inschrijving regelt van jullie scheiding in het register van de burgerlijke stand in de gemeente waar jullie ooit zijn getrouwd. Zodra jullie scheiding is ingeschreven, zijn jullie officieel gescheiden.

SCHEIDEN IS EEN BEETJE DOODGAAN

Partir c'est mourir un peu, zeggen de Fransen: Afscheid nemen is een beetje doodgaan. Ook scheiden is een beetje doodgaan. Je hoort van je partner dat het "over' is, of "op", of "voorbij". In welke bewoordingen je deze onheilstijding ook hoort, eerst wil je het niet geloven. Dit kan niet waar zijn. Dan komt de woede en het grote verdriet en de somberheid. Totdat je je bij het nieuwe feit neerlegt, de situatie accepteert. Dit rouwproces gaat in fasen.

Elisabeth Kübler was een Zwitserse psychiater die in de tweede helft van de vorige eeuw in de Verenigde Staten onderzoek deed naar hoe patenten een slecht-nieuws-gesprek, de aankondiging van de dood, verwerken. Dat rouwproces verdeelde zij in 5 stadia, die zij grafisch weergaf in een U-vormige curve.

Deze
Kübler-Ross-curve (onderaan deze pagina aangepast aan hoe mensen een aankondigde scheiding verwerken) laat zien, dat elk proces van rouwverweking, betrokkenen door een diep dal (put) voert en dat er is géén brug over dat dal is. Je moet door alle fasen heen. Gun jezelf daarom de tijd die jij nodig hebt voor het hele proces van rouwverwerking. Dat is in je eigen belang, in het belang van je kinderen, in het belang van je omgeving.

De vijf fasen in het oorspronkelijke model van Kübler-Ross zijn: 1) Ontkenning ("Ik voel mij prima, dit kan mij niet overkomen") - 2) Woede ("Waarom ik? Het is niet eerlijk!") - 3) Onderhandelen ("Ik doe alles voor nog een paar jaar extra") - 4) Depressie ("Ik ben zo treurig, waarom zou ik me nog over iets druk maken") - 5) Acceptatie ("Het is goed zo, ik kan er niet tegen vechten, ik kan mij beter voorbereiden op het onvermijdelijke").
Stacks Image 436
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1487
Stacks Image 1490