ONZE RELATIE IS KLAAR. OVER. UIT. MAAR…. HOE NU MET ONZE KINDEREN?

Jullie willen scheiden? Jouw partner wil scheiden? Als toegewijde ouders willen jullie hoe dan ook het beste voor de kinderen. Ga er maar aan staan, met alle emoties, verdriet, boosheid, vertwijfeling, die horen bij het beëindigen van een relatie.

Dan wil je een ervaren mediator, een mediator die jullie snapt, een mediator die jullie echt kan helpen om, hoe moeilijk ook, samen het gesprek te voeren over jullie kinderen, over de opvoeding, de schoolkeuze, de omgang met mama en papa.

De scheidings-mediator helpt kinderen, door hun ouders te helpen. Want hoe béter jullie als ouders na de scheiding in staat zijn met elkaar te communiceren, hoe méér jullie bijdragen aan het welbevinden van jullie kinderen. Daar gaat het om. De belangen van jullie kinderen staan voorop.

SCHEIDEN IS GEEN JURIDISCH PROBLEEM, MAAR EEN RELATIONELE KWESTIE

Bij de mediator zijn de belangen van jullie kinderen gewaarborgd. Want bij de mediator gaat het om het bestendigen van jullie ouderrelatie en van jullie ouder-kind-relatie nà de scheiding. Scheiden is géén juridisch probleem, maar een relationele kwestie. De mediator is de regisseur van jullie scheiding. In overleg met cliënten kan de "regisseur", als dat nodig is (en meestal is dat helemaal niet nodig) een fiscalist aan de mediationtafel laten aanschuiven, of een kinderpsycholoog, of een pensioendeskundige, of een maatschappelijk werker, of een bewindvoerder, kortom elk specialisme waaraan jullie behoefte hebben.

En is er een juridische vraag, dan is het goed om te weten dat Mediation Regio Noord samenwerkt met
Advocatenkantoor Fokalien Cuperus te Heerenveen. Overigens beschikt de gespecialiseerde familie-mediator zelf over ruim voldoende juridische kennis om jullie te helpen deugdelijke en uitvoerbare afspraken te maken over de verdeling van de gezamenlijke boedel, het pensioen en over de alimentatie.

Er is altijd een
mediationpraktijk bij u in de buurt.
Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Stacks Image 26671

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

LAAT EEN ADVOCAAT GEEN OLIE OP HET VUUR GOOIEN

Advocaten zijn gespecialiseerd in het juridische gevecht, zetten hun juridische kennis en vaardigheden in, om het belang van hun cliënten zo goed mogelijk te behartigen in de juridische strijd met de andere partij. Daar is een advocaat ook voor opgeleid. Eerst het belang van de cliënt, daarna pas komt het belang van het kind aan bod. Zo zit u, voordat u er erg in hebt, in een vechtscheiding, waarvan vooral uw kinderen de dupe zijn.

Voor een advocaat is een echtscheiding een juridische aangelegenheid, voor de mediator is een scheiding allereerst en vooral een relationele kwestie.

MEDIATION: IN 4 SESSIES NAAR HET SCHEIDINGSCONVENANT

Een scheidingsmediation begint altijd met een gratis kennismakingsgesprek van beide partners samen, met de mediator, in een praktijk voor mediation bij u in de buurt. Bij het kennismakingsgesprek gaat het om jullie vertrouwen in de mediator. Het is namelijk een absolute voorwaarde bij mediation, dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Dat vertrouwen rust op twee pijlers:

1. De
neutraliteit / onpartijdigheid van de mediator (u moet allebei het gevoel hebben dat de mediator er niet méér voor de ander en mínder voor u is, maar dat de mediator er echt voor jullie allebei is. Overigens zijn wij als mediators uitgesproken partijdig voor jullie kinderen!

2. Professionaliteit - jullie moeten er allebei van overtuigd zijn dat de mediator professioneel bekwaam is en voldoende ervaring heeft om jullie echt goed te kunnen helpen.

Als het vertrouwen er is tekenen jullie en de mediator een
Mediationovereenkomst. Dat moet van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Daarin beloven jullie dat je je best gaat doen de kwestie door mediation op te lossen en dat je wat er in de mediation wordt besproken met niemand deelt. Want in de mediation moet iedereen veilig alles kunnen zeggen. In de mediationovereenkomst staat ook dat je altijd het recht hebt om te stoppen met de mediation en verder te gaan met een advocaat. Door mee te doen aan een mediation verspeel je namelijk geen rechten.
Na ondertekening van de mediationovereenkomst kunnen we beginnen met de mediation. Als het om ouders van minderjarige kinderen gaat, zijn er zo'n 4 sessies van gemiddeld 1,5 uur nodig om tot een definitief scheidingsconvenant te komen. Soms vindt de mediator het toch beter, afhankelijk van de situatie, om eerst met elk van jullie beiden afzonderlijk te spreken en pas daarna aan de gezamenlijke sessies te beginnen. Bij complexe scheidingen kunnen meer sessies noodzakelijk zijn en is er ook ruimte voor deskundigen om aan de mediationtafel aan te schuiven.

Het scheidingsconvenant wordt door jullie allebei getekend en gaat daarna naar een advocaat die de getekende documenten met een
gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank. Dit moment van indiening is tevens het einde van de financiële huwelijksgemeenschap. Ongeveer een maand later spreekt de rechtbank de echtscheiding tussen jullie uit. Jullie tekenen dan een "Akte van Berusting", wat betekent dat jullie niet in hoger beroep gaan tegen de rechterlijke beschikking. Daarna wordt de scheiding ingeschreven in het register van de burgerlijke stand in de gemeente waar jullie zijn getrouwd en zijn jullie officieel gescheiden.

BOUWEN AAN JULLIE COMMUNICATIE NA DE SCHEIDING

Scheidingsmediation sessie 1: De relatiegeschiedenis - Wat is er allemaal gebeurd, hoe kon de relatie ontsporen? Dit is na het ja-woord, het moment van het nee-woord, de scheidingsmelding, zeggen wat er nog gezegd moet worden. Doel: de emoties zoveel mogelijk parkeren, want er moet ook nog zoveel zakelijks besproken worden. Praten over wat is gebeurd, over emoties, klaart ook de lucht voor later, voor de communicatie tussen de ouders na de scheiding.
Het begint met verliefdheid
Stacks Image 26588
1. Liefdesrelatie
Een man en een vrouw. Of een man en een man. Of een vrouw en een vrouw. Zij zijn verbonden in een liefdesrelatie
Stacks Image 26592
2. Ouderrelatie
Gezinsuitbreiding: er komt een kind. De vrouw wordt moeder, de man wordt vader (of er zijn 2 papa's, of 2 mama's). Naast de liefdesrelatie is er nu ook een moeder-kind-relatie, een vader-kind-relatie en een ouderrelatie.
3. De liefdesrelatie eindigt
Maar de relatie-driehoek (moeder-kind, vader-kind, ouders onderling) blijft, voor altijd
Stacks Image 26600
5. Zo goed mogelijk verder na de scheiding
Dit is de kern van waar het in een scheidingsmediationom gaat: de mediator helpt cliënten om samen als het ware een ondoordringbaar plafond te bouwen, dat de ouderrelatie ná de scheiding gaat beschermen tegen doorlekken van verdriet, boosheid, woede, frustratie uit het verleden van de verbroken liefdesrelatie. Hoe minder de communicatie tussen de ouders na de scheiding vergiftigd kan worden door emoties uit de tijd toen ze nog samen waren, hoe beter voor de ouders zélf, maar vooral voor de kinderen.

OUDERSCHAPSPLAN IS JULLIE BELOFTE AAN DE KINDEREN

Scheidingsmediation sessie 2: Het Ouderschapsplan Bij ons is een Ouderschapsplan vooral een belofte van de scheidende ouders aan hun kinderen:
Lieve kinderen, zo zullen wij ons na onze scheiding tegenover jullie gedragen, zo willen wij jullie zo min mogelijk belasten met alles wat er tussen mama en papa niet goed is gegaan.

OPEN BRIEF

Stacks Image 26646

RECHTER KAN OMGANG KIND MET OUDER AFDWINGEN

Verantwoordelijke ouders, die oprecht houden van hun kinderen, zullen alles uit de kast moeten halen om het samen eens te worden over de omgang met en de verzorging van de kinderen.

De ouder die de kinderen inzet als strijdmiddel tegen de andere ouder, loopt grote risico’s en kan zelfs de kinderen kwijtraken.

Indien een ouder, tegen de afspraken in, geen omgang kan hebben met zijn of haar kind, staan deze ouder diverse mogelijkheden ter beschikking om deze omgang via de rechter af te dwingen.

Onwillige ouder kan gezag kwijtraken
Voorbeelden hiervan zijn verwijzing naar een omgangshuis, het opleggen van een dwangsom of, in een uiterst geval, een verstrekkende maatregel als het toewijzen van het eenhoofdig gezag aan de ouder bij wie het kind niet de hoofdverblijfplaats heeft. De onwillige ouder kan aldus haar/zijn gezag over het kind kwijtraken.

Ook kan een kind onder toezicht worden gesteld, als gevolg waarvan ouders hulp móeten accepteren.

Omgang is recht én plicht
Een en ander vloeit voort uit een wijziging van de wet in 2009. Sindsdien is er niet alleen een recht, maar ook een plicht tot omgang tussen ouder en kind (art. 1:377a BW). Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat afspraken tussen ouders over omgang en een door de rechter opgestelde omgangsregeling moeten worden nagekomen door beide ouders.

(Bron:
brief over de positie van vaders in het omgangsrecht van toenmalig Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dd. 19 januari 2016)

ALIMENTATIE: GEEN REKENSOM MAAR UITKOMST VAN GOED OVERLEG

Scheidingsmediation sessie 3: Alimentatieberekening, koopwoning verkopen of toescheiden, boedelscheiding, pensioenverdeling

In de mediation besteden wij veel tijd aan het
in gezamenlijk overleg maken van de alimentatieberekening.

Er zijn mediators die daar anders over denken en u vragen zelf voor de alimentatieberekening te zorgen. Dat kost u niet alleen extra geld, maar maakt het verkrijgen van inzicht bepaald niet gemakkelijk. Bovendien zijn de uitkomsten van een alimentatieberekening niet bindend. U heeft namelijk het recht daarvan (binnen bepaalde marges) af te wijken. Alimentatie-afspraken zijn daarom veel meer dan de uitkomst van een rekensom. Alimentatie-afspraken komen tot stand in goed onderling overleg, onder leiding van een
ervaren mediator.

Bij de financiële afwikkeling hoort natuurlijk ook de boedelscheiding en samen afspraken maken over wat er met de koopwoning moet gebeuren. Ook de verdeling van de tijdens het huwelijk door elk van jullie opgebouwde pensioenen moet geregeld worden. Onder leiding van de mediator worden diverse opties uitgelegd en besproken (zoals verevening, conversie, afzien of afkopen van de aanspraken op het door de ander opgebouwde pensioen).

Misschien zijn er lijfrenten waarover afspraken gemaakt moeten worden, of hebben jullie allebei, of één van beiden een eigen bedrijf.

Er komt heel veel kijken bij het verdelen van de de huwelijksgemeenschap, ook als u onder voorwaarden bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Veel conflicten na de scheiding ontstaan met name over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarom is het van het grootste belang dat deze verdeling tijdig en nauwgezet geschiedt onder deskundige leiding.

ALIMENTATIE 2017: +2,1%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Dat is voor 2017 bepaald op +2,1%.

Op de website van de
LBIO kunt u gemakkelijk uitrekenen wat het nieuwe te betalen of te ontvangen alimentatiebedrag wordt vanaf 1 januari 2017.

TENSLOTTE BESCHIKT DE RECHTER

Scheidingsmediation sessie 4: het convenant / de vaststellingsovereenkomst
Alle tijdens de mediation tussen jullie gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant, dat tegelijk een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is. Een vaststellingsovereenkomst stelt de nieuwe rechtspositie vast die tussen partijen is ontstaan. De echtscheidingsmediation eindigt met de ondertekening door jullie allebei van deze vaststellingsovereenkomst.

De getekende stukken gaan vervolgens naar de advocaat met wie Mediation Regio Noord samenwerkt: mr. Fokalien Cuperus in Heerenveen. Zij stelt een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding op dat zij met het door jullie getekende convenant inlevert bij de rechtbank. Op het moment van inlevering van het verzoekschrift eindigt de huwelijksgemeenschap. Dus schulden die je vanaf dat moment maakt zijn geen gemeenschapsschulden meer, maar uitsluitend schulden van degene die ze maakt. Daarom is het belangrijk dat de buitenwereld dat weet en wordt jullie verzoek tot echtscheiding ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister.

Na ongeveer een maand spreekt de rechter de echtscheiding tussen jullie uit, of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Jullie ontvangen een kopie van de rechterlijke beschikking plus een "Akte van Berusting", waarin jullie verklaren af te zien van hoger beroep. Teken je die akte niet, dan blijf je getrouwd. De getekende Akte van Berusting gaat terug naar de advocaat die vervolgens de inschrijving regelt van jullie scheiding in het register van de burgerlijke stand in de gemeente waar jullie ooit zijn getrouwd. Zodra jullie scheiding is ingeschreven, zijn jullie officieel gescheiden.

SCHEIDEN IS EEN BEETJE DOODGAAN

Partir c'est mourir un peu, zeggen de Fransen: Afscheid nemen is een beetje doodgaan. Ook scheiden is een beetje doodgaan. Je hoort van je partner dat het "over' is, of "op", of "voorbij". In welke bewoordingen je deze onheilstijding ook hoort, eerst wil je het niet geloven. Dit kan niet waar zijn. Dan komt de woede en het grote verdriet en de somberheid. Totdat je je bij het nieuwe feit neerlegt, de situatie accepteert. Dit rouwproces gaat in fasen.

Elisabeth Kübler was een Zwitserse psychiater die in de tweede helft van de vorige eeuw in de Verenigde Staten onderzoek deed naar hoe patenten een slecht-nieuws-gesprek, de aankondiging van de dood, verwerken. Dat rouwproces verdeelde zij in 5 stadia, die zij grafisch weergaf in een U-vormige curve.

Deze
Kübler-Ross-curve (onderaan deze pagina aangepast aan hoe mensen een aankondigde scheiding verwerken) laat zien, dat elk proces van rouwverweking, betrokkenen door een diep dal (put) voert en dat er is géén brug over dat dal is. Je moet door alle fasen heen. Gun jezelf daarom de tijd die jij nodig hebt voor het hele proces van rouwverwerking. Dat is in je eigen belang, in het belang van je kinderen, in het belang van je omgeving.

De vijf fasen in het oorspronkelijke model van Kübler-Ross zijn: 1) Ontkenning ("Ik voel mij prima, dit kan mij niet overkomen") - 2) Woede ("Waarom ik? Het is niet eerlijk!") - 3) Onderhandelen ("Ik doe alles voor nog een paar jaar extra") - 4) Depressie ("Ik ben zo treurig, waarom zou ik me nog over iets druk maken") - 5) Acceptatie ("Het is goed zo, ik kan er niet tegen vechten, ik kan mij beter voorbereiden op het onvermijdelijke").
Stacks Image 436
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1487
Stacks Image 1490