CONFLICT? LAAT HET NIET AAN EEN RECHTER OVER, HOUD ZELF DE REGIE, KIES DAAROM VOOR MEDIATION

Bij een scheiding (kosten vanaf €102 p.p.) staan bij ons de belangen en het welzijn van de kinderen altijd voorop. Ook voor een conflict of kwestie op het werk, met de gemeente, met een leverancier, met een zakenpartner geldt: laat het niet over aan een rechter. Want het is nooit zeker dat de rechter u geeft waarop u had gehoopt of zelfs meende recht te hebben. Het mooie van mediation is dat u zelf de regie houdt. U hoeft nooit iets te tekenen waar u het niet mee eens bent. En, als u er in een mediation niet uitkomt, kunt u het conflict altijd nog aan een rechter ter beslechting voorleggen. Door mee te doen aan een mediation verspeelt u dus geen rechten.

Mediation is een proces, onder leiding van een mediator, waarbij partijen samen zoeken naar een oplossing van het geschil tussen hen, een oplossing waar alle betrokkenen mee kunnen leven.

Voor Mediation Regio Noord gelden in een mediation drie kernwaarden: 1) veiligheid, 2) vertrouwen en 3) vertrouwelijkheid.

Veiligheid

Iedere deelnemer in de mediation moet zich volstrekt veilig voelen, moet niet bang hoeven zijn om wat dan ook te berde te brengen, moet voor zichzelf kunnen opkomen zonder enige vrees. Uw veiligheid staat bij ons voorop.

Vertrouwen

Essentieel is tegelijk dat partijen vertrouwen hebben in de mediator, in zijn onpartijdigheid en zijn professionele bekwaamheid.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid, onze derde kenwaarde. Alles wat in de mediation wordt besproken is in principe geheim. Niets van wat ter tafel komt mag met anderen worden gedeeld, tenzij partijen samen besluiten dat een specifiek benoemde uitzondering op deze regel mogelijk is, bijvoorbeeld met betrekking tot het raadplegen van een adviseur, die dan overigens ook een geheimhoudingsverklaring moet tekenen.

Vertrouwelijkheid heeft ook te maken met veiligheid. Je wilt niet onverhoeds door iemand die niet bij de mediation is betrokken, geconfronteerd worden met wat je in de mediation zou hebben gezegd.

Waarom u nergens klantbeoordelingen vindt over Mediation Regio Noord

Wij gaan zelfs zo ver met het in acht nemen van strikte vertrouwelijkheid. dat u nergens klantbeoordelingen van Mediation Regio Noord zult vinden. Anonieme beoordelingen zijn nietszeggend. Maar een beoordeling waar een naam onder staat, betekent meteen dat de buitenwereld weet dat u bij een mediator bent geweest. Mensen gaan zich dan afvragen waarom u bij een mediator was, wat er speelde.

Nog erger is het voor minderjarige kinderen, die dan op school te horen krijgen dat hun ouders bij de mediator waren, met de vraag of ze daar waren omdat ze gaan scheiden.

Dat willen wij onze cliënten allemaal besparen en daarom tekenen zij bij aanvang van de mediation een mediationvereenkomst, waarin onder andere staat dat zij geen beoordelingen, positief noch negatief, van de mediator zullen publiceren op het internet of waar dan ook.

Wat uiteraard, als een cliënt echt ontevreden is, de mogelijkheid tot het indienen van een officiële klacht, onverlet laat. Mediation Regio Noord werkt uitsluitend met mediators die staan ingeschreven in het Kwlaiteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland
(MfN). Een van de belangrijke onderdelen van dit professioneel kwaliteitsregister is het bestaan van een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht.

Om de vertrouwelijkheid én de veiligheid voor onze cliënten nog verder te waarborgen is het ook strikt verboden om tijdens de mediation geluidsopnames te maken.

Herstel-mediation

Sinds wij in 2011 met Mediation Regio Noord van start gingen, hebben we, door consequent goed naar onze cliënten te luisteren, steeds meer onze eigen mediationmethode ontwikkeld. Steeds verder weg van het strikt juridische. Steeds meer focus op de mens en intermenselijke relaties. Steeds meer geïnspireerd door de positieve psychologie, ACT, de motiverende en de oplossingsgerichte gespreksvoering. Daardoor kunnen wij cliënten helpen om voor zichzelf weer een eigen toekomstperspectief te creëren.

Daarom noemen wij onze methode bij mediation in arbeidsconflicten: herstelmediation, herstel van toekomstperspectief. Partijen beginnen pas aan gezamenlijke mediationsessies als elk van hen (met hulp van de mediator) een toekomstperspectief, een doel voor zichzelf heeft kunnen creëren. Zo verlegt de cliënt haar/zijn focus van het verleden (het conflict) naar de (gewenste) toekomst. Deze aanpak zorgt voor waarlijke gelijkwaardigheid van partijen in de mediation. Hoewel de methode bij echtscheidingsmediation niet wezenlijk anders is, gebruiken wij daar de term ‘herstemediation’ niet, om verwarring met relatietherapie te vermijden.

Vertrouwenspersoon

Gelijkwaardigheid van de deelnemers in de mediation is een absolute voorwaarde voor het welslagen van een mediation, voor het bereiken van een duurzame oplossing, waar beide partijen verder mee kunnen. Echter, het startpunt van, welbeschouwd, alle mediations is: machtsverschil tussen partijen,. Zoals, specifiek in arbeidsmediations, er hiërarchische verschillen bestaan tussen partijen (werkgever-werknemer, teamleider-medewerker, medisch specialist-verpleegkundige, enzovoorts). En meer in het algemeen zien wij tussen partijen altijd wel verschil in verbale begaafdheid, intelligentie, kennisniveau, omgaan met emoties etcetera. Zulke verschillen tussen partijen lmanifesteren zich aan de mediationtafel als machtsverschillen.

Daarom beginnen wij onze mediations met individuele gesprekken, met elk van de cliënten, om hen te helpen bij het zoeken naar wat voor hen nu echt het allerbelangrijkste is (hun “waarden”).

Tegelijk zien we het liefst dat cliënten zich laten bijstaan door een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Zo doen we dat nu al standaard bij mediations over arbeidsconflicten, die wij bovendien in de regel met twee mediators doen (team-mediation). Voor cliënten is hun vertrouwenspersoon tijdens de mediation zowel coach als emotioneel vangnet.

Wij ervaren dat deze mediationmethode sneller leidt tot een echt duurzame oplossing. Dat is uiteraard niet hetzelfde als de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek, maar wij checken in de regel na een jaar bij partijen hoe het nu tussen hen gaat. Van wat wij dan aan positieve geluiden horen, leren wij weer voor volgende zaken (je leert nu eenmaal beter van wat goed gaat, dan van fouten).

Zo worden wij steeds opnieuw geïnspireerd om op deze weg voort te gaan. Hoe mooi zou het zijn als ook in echtscheidingsmediations partijen de mogelijkheid hadden zich ieder door een eigen vertrouwenspersoon te laten bijstaan. Financieel is dat helaas echter nog niet haalbaar.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

WAT MEDIATION WEL IS EN NIET IS

Mediation is een proces, onder leiding van een of twee professionele mediators, waarin de deelnemers vanuit een conflictsituatie worden begeleid naar acceptatie en perspectief.

Acceptatie: het inzicht van betrokkenen dat zij niet in staat zijn het conflict tussen hen zelf op te lossen.
Perspectief: het uitzicht van betrokkenen op een toekomstige situatie waarin het conflict tussen hen hanteerbaar is gemaakt, door afspraken over omgangsvormen.

Mediation is niet, zoals vaak wordt gedacht, alleen maar een proces van geven en nemen, waarbij je "ergens in het midden" uitkomt, bij een compromis. Alsof twee onredelijke standpunten, gedeeld door twee, het redelijke standpunt oplevert. Bijvoorbeeld een mediation over pestgedrag van een collega. Zou het resultaat dan het compromis moeten zijn: voortaan niet meer iedere werkdag pesten, maar alleen nog op dinsdag en donderdag?

Een duurzame oplossing van een conflict kan ook niet zijn dat een van de betrokkenen besluit om dan maar "het minste van twee kwaden te kiezen".

De mediator dient daarom beducht te zijn op zulke "oplossingen", die geen oplossing zijn.

Ook is het belangrijk dat de mediator, als het over perspectief gaat, zich bewust is van de “gradiënt van toenadering”: wat er van veraf aantrekkelijk uitziet, kan, als je dichterbij bent, tegenvallen. A.S. Reber geeft in het "Woordenboek van de Psychologie" het voorbeeld van het vooruitzicht op een salarisverhoging, die, eenmaal dichterbij gekomen, gekoppeld blijkt aan een forse verhoging van de werkdruk. Daarom is het belangrijk dat de mediator met cliënt goed onderzoekt wat het door hem/haar gevonden perspectief precies betekent.

De allereerste afbeelding van een handdruk - hét symbool van mediation - dateert van 845 vóór Christus

Bijna drieduizend jaar oud is het reliëf waarvan de foto bovenaan op onze homepage staat. Het is de allereerste afbeelding van twee personen die elkaar een hand geven, om hun verbond te bezegelen. Het reliëf staat op een indrukwekkende troonbasis. Wij zien rechts de Assyrische koning Shalmaneser III (858-824 v. Chr.) en links de koning van Babylon, Marduk-zakir-shumi (855 - 819 v. Chr.). Dit reliëf dateert van circa 845 vóór Christus. Het is in 1962 gevonden in de stad Nimrud (in het huidige gouvernement Nineveh, Irak) en is te zien in het Irak Museum in Bagdad. Bent u geïnteresseerd in geschiedenis? Meer over Shalmaneser III en Marduk-zakir-shumi vindt u op Wikimedia Commons en op Wikipedia.


De handdruk begon als een manier om vreedzame bedoelingen over te brengen


De handdruk bestaat in de een of andere vorm al duizenden jaren, maar de oorsprong ervan is niet helemaal duidelijk. Eén populaire theorie is dat het gebaar begon als een manier om vreedzame bedoelingen over te brengen. Door hun lege rechterhand uit te steken, konden vreemden laten zien dat ze geen wapens vasthielden en geen kwade bedoelingen met elkaar hadden. Volgens sommigen was de op-en-neergaande beweging van de handdruk bedoeld om messen of dolken die in een mouw verstopt konden zitten, los te maken. Een andere verklaring is dat de handdruk een symbool van goede trouw was bij het afleggen van een eed of belofte. Als mensen elkaar de hand gaven, lieten ze zien dat hun woord een heilige verbintenis betekende.

"Een overeenkomst kan snel en duidelijk in woorden worden vastgelegd," legde de historicus Walter Burkert ooit uit, "maar wordt alleen bekrachtigd door een ritueel gebaar: open, wapenloze handen die naar elkaar worden uitgestrekt en elkaar vastpakken in een wederzijdse handdruk."

Na de handdruk van Shalmaneser III en Marduk-zakir-shumi, beschreef de Griekse epische dichter Homerus (die leefde van circa 800 v.Chr. tot ca. 750 v.Chr.) de handdrukken verschillende keren in zijn "Ilias" en "Odyssee", meestal in verband met beloften en uitingen van vertrouwen. Het gebaar was ook een terugkerend motief in de Griekse grafkunst van de vierde en vijfde eeuw voor Christus. Op grafstenen werd vaak de overledene afgebeeld die een familielid de hand schudde, als teken van een definitief afscheid of van de eeuwige band tussen de levenden en de doden. In het oude Rome werd de handdruk vaak gebruikt als symbool van vriendschap en loyaliteit. Paren van in elkaar geklemde handen stonden zelfs op Romeinse munten.

Hoewel de handdruk in de oude wereld verschillende betekenissen had, is het gebruik ervan als alledaagse begroeting een recenter fenomeen. Sommige historici geloven dat het populair werd door de 17e-eeuwse Quakers, die een eenvoudige handdruk zagen als een meer egalitair alternatief voor buigen of een hoed kantelen. De begroeting werd later gemeengoed en in de jaren 1800 bevatten etiquettehandleidingen vaak richtlijnen voor de juiste handdruktechniek. Zoals vandaag de dag vaak wordt gesuggereerd, moest de Victoriaanse handdruk stevig maar niet overdreven krachtig zijn. Een handleiding uit 1877 adviseerde haar lezers dat "een heer die de hand die hem ter begroeting wordt aangeboden ruw indrukt, of hem te hard schudt, nooit de kans zou moeten krijgen om zijn belediging te herhalen.” Bron:
https://www.history.com/news/what-is-the-origin-of-the-handshake)

En vandaag de dag bezegelen onze cliënten de goede afloop van hun, soms ook best wel moeizame, mediation met een handdruk waarmee zij aan elkaar bevestigen dat zij er samen in geslaagd zijn om goede afspraken met elkaar te maken over hoe zij voortaan respectvol met elkaar zullen omgaan.

DICHTBIJ


Wij willen dichtbij onze cliënten staan.

Dichtbij met onze kennis en onze jarenlange ervaring.

Dichtbij als het om vertrouwen en vertrouwelijkheid gaat.

Dichtbij om oog te hebben voor uw waarden (wat is belangrijk voor u?)

Dichtbij om oog te hebben voor de belangen die spelen.

Dichtbij betrokken.

Maar tegelijk onafhankelijk.
Want wij zijn dichtbij voor
beide partijen.

Dat is de missie van Mediation Regio Noord.

IN DE BUURT


Ook willen wij dichtbij zijn in de betekenis van: bij u in de buurt.

Daarom beschikken wij over diverse praktijkruimten voor mediation in Noord-Nederland (in Fryslân, Groningen, Drenthe en in de kop van Noord-Holland).
Klik op de kaart op een gemarkeerde plek bij u in de buurt.

Plek nóg dichterbij

Ook is het altijd mogelijk om, als de dichtstbijzijnde mediationlocatie toch te ver weg is voor u (bijvoorbeeld als u op een Waddeneiland woont), een plek dichterbij te vinden.


Of supersnel via Zoom

Mediationlocatie te ver uit de buurt, of niet onmiddellijk beschikbaar? Wij hebben veel ervaring met Zoom. Zo kunnen wij altijd supersnel bij u zijn. Voor een vrijblijvend gesprek over mediation. Voor een kennismakingsgesprek. Als u dringend advies nodig hebt. Maar ook voor "gewone" mediationsessies.

Ons werkterrein

Scheiding, arbeidsconflict, ongewenste omgangsvormen op het werk (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie), zakelijk conflict, samenwerkingsproblemen in het team, geschil met de gemeente? Mediation!

Duurzame oplossing
De mediator helpt u om, samen met de andere partij, een duurzame oplossing te vinden waarmee u allebei verder kunt.
Stacks Image 777
U kunt bij Mediation Regio Noord terecht in het Frysk, Nederlands, Frans, Engels en Duits. Voor (bijna) alle andere talen is er een tolk en/of beëdigd vertaler.

Onze visie: conflict & harmonie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Lees verder onder de afbeelding
Stacks Image 11302
Geen kleur kan bestaan zonder tegenoverliggende kleur.

Dat is wat dit aquarel uit 1809 laat zien. Geschilderd door de beroemde Duitse dichter / schrijver / denker Johann Wolfgang von Goethe.

Oranje vraagt om blauw, geel om violet, rood om groen. Zoals alles in het leven voortkomt uit zijn tegendeel. Zo roept het ene gedrag het andere gedrag op.

Net zoals de tegenoverliggende kleuren in Goethes kleurencirkel, zijn ook conflict en harmonie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dat inspireert ons mensen te helpen om (beter) samen te werken, of samen tot een oplossing te komen voor een tussen hen gerezen kwestie.

En daarom hebben wij dit aquarel gekozen als beeldmerk van Mediation Regio Noord.
Stacks Image 12008
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1227
Stacks Image 1225