GOEDE OUDERS BLIJVEN
IS HET NIEUWE SCHEIDEN

Hoe je kunt scheiden staat in de wet (art. 1:154 BW). Maar als ouders die gaan scheiden hebben jullie wel wat anders aan je hoofd dan juridisch geneuzel. Namelijk: hoe zorgen wij ervoor dat onze kinderen niet de dupe worden van onze relatieproblemen? Daarom kiezen jullie voor mediation. De mediator is speciaal opgeleid om jullie te helpen met het maken van goede afspraken over de kinderen. Want jullie kinderen willen niets liever dan dat jullie, ook na de scheiding, hun toegewijde ouders blijven. Goede ouders blijven is het nieuwe scheiden.

Ouderschapsplan

Mediation Regio Noord heeft gekozen voor een totaal andere aanpak van het Ouderschapsplan. Rechters hebben ons laten weten dat zij enthousiast zijn over hoe wij dat doen.

Wat zegt de wet? In artikel 315 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat: het verzoekschrift (tot echtscheiding) bevat een door beide echtgenoten ondertekend ouderschapsplan ten aanzien van hun gezamenlijke minderjarige kinderen . Het ouderschapsplan is dus een vormvoorschrift. Dat wil zeggen dat een rechter een verzoekschrift tot echtscheiding van ouders met minderjarige kinderen, niet ontvankelijk verklaart als er geen ouderschapsplan bij is gevoegd.

Lid 3 van dit wetsartikel bepaalt waarover in het ouderschapsplan afspraken gemaakt moeten worden Namelijk over:
  1. de wijze waarop de echtgenoten de zorg- en opvoedingstaken verdelen
  2. het recht en de verplichting tot omgang
  3. de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen “omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen”
  4. de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (de kinderalimentatie).

Wat doen wij anders? Natuurlijk houden wij ons aan wat er, volgens de wet, in het ouderschapsplan moet staan. Maar in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering staat niet HOE het ouderschapsplan eruit moet zien. De meeste advocaten en mediators maken er niettemin een formeel, juridisch, document van, met artikel 1, artikel 2 enzovoorts. Meer het mag ook heel anders. Als maar wordt voldaan aan de eisen die de wet aan de inhoud stelt.

Vechtscheidingen

Onze ervaring is dat (bijna) alle ouders met minderjarige kinderen die gaan scheiden, het beste voor hun kinderen willen. Maar door alle emoties rond de scheidingsmelding, het verdriet, de woede, de frustraties, is de irritatiedrempel al extreem laag, zijn de ouders licht ontvlambaar. Door de ouders dan krampachtig binnen alle juridische kaders te dwingen, ontstaat al gauw een verbeten onderhandelingssfeer, waarin de kinderen zomaar inzet van de strijd kunnen worden, waardoor de echtscheidingsstrijd uiteindelijk alleen maar verliezers kent.

Het risico op voortzetten of opnieuw oplaaien van de strijd op een later moment zit als het ware al ingebakken in het juridische scheidingsproces. In het juridische scheidingsproces ontstaan dan ook de meeste zogenaamde “vechtscheidingen”. De ouders is het zicht op hun waarden ontnomen, door de stofwolken van het juridisch strijdtoneel, zij zijn uit het oog verloren waar het hen werkelijk om gaat, wat voor alle betrokkenen, de ouders én de kinderen, het belangrijkste is.

Daarom doen wij dat heel anders.

Belofte aan de kinderen

Ons uitgangspunt is dat een echtscheiding geen juridische kwestie is, maar een relationeel probleem. De juristerij komt later wel, als we de documenten voor de rechtbank in orde maken. Een echtscheidingsmediation beginnen wij altijd met twee gesprekken met elk ven beide ouders afzonderlijk. “Hoe gaat het met je?” is steevast onze openingsvraag. Dat de ouders nu bij de mediator aan tafel zitten, betekent dat al hun inspanningen de relatie te redden, mislukt zijn, dat het niet gaat helpen om daarin verder nog energie te steken. We praten over hun dromen. Wat is nu voor jou het belangrijkste? Om welke waarden gaat het voor jou?

Zo kunnen wij een scheidende ouder helpen om voor zichzelf weer een toekomstperspectief te creëren en/of te hervinden. Daarom hebben wij het over “herstelmediation”. Herstelmediation is gebaseerd op herstel van perspectief voor de deelnemers aan de ,mediation. Dat gesprek over waarden en het daaruit voortvloeiende toekomstperspectief, voeren we met foto’s van de kinderen op tafel.

Zo bereiden we elk van beide ouders voor op het eerste gezamenlijke gesprek. Met weer de foto’s van de kinderen op tafel. Niet om de ouders een schuldgevoel te geven. Integendeel. We willen het gesprek voeren over hun waarden. Wat ze vanuit hun waarden voor de kinderen willen en kunnen doen. Het zijn de mooiste, ontroerendste gesprekken in een echtscheidingsmediation, Zij zijn (letterlijk) het hart van het hele proces.

De gestrande relatie ligt nu echt achter hen, ze kijken vooruit. Dat beiden aan tafel zitten met een eigen toekomstperspectief, draagt ook in belangrijke mate bij aan de gelijkwaardigheid van de beide ouders (herstelmediation is dus ook: herstel van de gelijkwaardigheid van de deelnemers aan de mediation).

Natuurlijk wordt er zo nu en dan toch nog even achterom gekeken. Uiteindelijk gaat het erom dat de ouders met elkaar bespreken hoe zij zich als gescheiden ouders zullen gaan gedragen jegens hun kinderen. Zo ontdekken de ouders wat een ouderschapsplan echt is, namelijk een belofte van hen aan de kinderen.

Brief aan de kinderen

En hoe laat je jouw kinderen weten wat je hen wilt beloven over je toekomstige gedrag? In een soort wetboek, met artikelen beginnend bij artikel 1 en eindigen bij artikel …? Nee, natuurlijk niet. Het moet, om te beginnen, in een taal die de kinderen begrijpen, of als ze nog heel erg jong zijn, later zullen kunnen begrijpen, vanaf een jaar of 9. Zo is ooit het idee ontstaan voor een brief. Een brief, waarin de ouders aan de kinderen vertellen, dat zij misschien ook wel gemerkt hebben, dat het niet zo gezellig meer is thuis, de laatste tijd en dat papa en mama (of mama en mama, of papa en papa) daarom hebben besloten dat het voor iedereen beter is, dat allebei in een eigen huis gaan wonen.

Daarna vertellen de ouders in de brief wat voor elk van hen belangrijke waarden zijn en hoe ze daarnaar willen leven, wat elk van hen beiden daaraan gaat bijdragen. Het is een mooie, lange brief, waarin ook de verdeling van de zorg en opvoedingstaken, de omgang en hoe hoe ze elkaar gaan op de hoogte houden, voorbij komen. En nog veel meer wat de ouders belangrijk vinden,. Bijvoorbeeld uitvoerig over hoe het verder moet als een van de ouders (of allebei) een nieuwe relatie krijgt. In de brief wordt summier melding gemaakt van het feit dat de ouders ten behoeve van de kinderen met elkaar financiële afspraken hebben gemaakt (kinderalimentatie) maar dat de details hiervan in het convenant staan. Want de kinderen hoeven niet ook nog eens opgezadeld te worden met de financiële troebelen van hun ouders.

Afspraken maak je niet over de kinderen, maar mét de kinderen

De ouders bespreken de brief thuis met de kinderen. Want een ouderschapsplan maak je niet over de kinderen, maar mét de kinderen. Vaak praat de mediator nog met de kinderen. En de kinderen (vanaf 9 jaar) komen mee om hun naam te schrijven onder de mededeling onder de brief dat zij de inhoud van de brief kennen en begrijpen. De brief wordt als ouderschapsplan bij het verzoek om echtscheiding gevoegd en tenslotte vervat in de rechterlijke beschikking.

Het bijzondere is dat de uitvoerige aandacht die wij besteden aan deze brief, een positief effect heeft op het verdere verloop van de procedure. Weerstand van een ouder blijkt eigenlijk altijd te kunnen worden overwonnen door terug te koppelen naar de brief: “hoe verhoudt dit zich tot wat je de kinderen hebt beloofd?”

Zo is het ouderschapsplan gepromoveerd van vormvoorschrift naar een heuse overeenkomst tussen de ouders en hun kinderen, waarvan de kinderen naleving kunnen verlangen. De kinderen krijgen altijd ook een eigen exemplaar mee van de door hun ouders getekende brief.

Scheiden is geen schande

Scheiden is geen schande. Het overkomt 4 van de 10 gehuwden.
Laat je als ouders ook niet bang maken: scheiden hoeft kinderen niet te schaden
(
lees het artikel hierover in NRC Handelsblad).

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

ALTIJD MET OOG VOOR DE BELANGEN VAN DE KINDEREN

Stacks Image 26671

MAAK GOEDE AFSPRAKEN IN SAMENSPRAAK MET DE KINDEREN

Natuurlijk zijn kinderen, als hun ouders scheiden, verdrietig, boos, in de war, bang. Maar dat is iets anders dan "blijvende psychische schade". Bovendien kun je als scheidende ouders veel doen om je kinderen te helpen de nieuwe situatie te accepteren. Dat doe je door, in samenspraak met de kinderen, goede afspraken te maken.

Daar heb je een ervaren, gespecialiseerde mediator voor nodig, een mediator die jullie snapt, een mediator die jullie echt kan helpen om, hoe moeilijk ook, samen het gesprek te voeren over jullie kinderen (en met jullie kinderen), over de opvoeding, de schoolkeuze, de omgang met mama en papa.

HET GAAT OM DE KWALITEIT VAN DE AANDACHT

Belangrijk is dat jullie allebei de mediator vertrouwen. Maar hoe kun je iemand vertrouwen die je nog nooit eerder hebt gezien, laat staan gesproken? Vertrouwen heeft alles te maken met de kwaliteit van de aandacht: geeft de mediator jou de ruimte om je verhaal te vertellen, voel je je gehoord door de mediator?

De scheidingsmediator helpt kinderen, door hun ouders te helpen. Want hoe béter jullie als ouders na de scheiding in staat zijn met elkaar te communiceren, hoe méér jullie bijdragen aan het welbevinden van jullie kinderen. Goede ouders
blijven. Daar gaat het om. De belangen van jullie kinderen staan voorop.

SCHEIDEN IS GEEN JURIDISCH PROBLEEM, MAAR EEN RELATIONELE KWESTIE

Bij de mediator zijn de belangen van jullie kinderen gewaarborgd. Want bij de mediator gaat het om het bestendigen van jullie ouderrelatie en van jullie ouder-kind-relatie ná de scheiding. Scheiden is géén juridisch probleem, maar een relationele kwestie. De mediator is de regisseur van jullie scheiding. In overleg met jullie kan deze "regisseur", als dat nodig is (en meestal is dat helemaal niet nodig) een fiscalist aan de mediationtafel laten aanschuiven, of een kinderpsycholoog, of een pensioendeskundige, of een maatschappelijk werker, of een bewindvoerder, kortom elk specialisme waaraan jullie behoefte hebben. Want een mediator kan niet tegelijk adviseur zijn, dat schuurt met de professionele onpartijdigheid en die staat boven alles.

GOEDE FINANCIËLE AFSPRAKEN NU VOORKOMEN VEEL ELLENDE LATER

Het beëindigen van een relatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap) heeft grote financiële consequenties. Bijvoorbeeld: een van beiden heeft, of allebei hebben een eigen bedrijf, jullie hebben samen een koopwoning waarvan een deel is betaald met schenkingen die een van beiden ooit heeft ontvangen, een van beiden is als erfgenaam betrokken bij een nog onverdeelde boedel, er zijn minderjarige kinderen uit een eerdere relatie, er moet een kunstverzameling verdeeld worden, er moet worden voldaan aan complexe huwelijksvoorwaarden, jullie willen inzicht in de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken enzovoorts. Het is dan ook belangrijk - en zeker ook in het belang van de kinderen! - dat er in het scheidingsproces deugdelijke financiële afspraken worden gemaakt. Veel gedoe later (na de scheiding) is het gevolg van te haastig, te gemakkelijk gemaakte halve overeenkomsten ("om er maar vanaf te zijn"). De gedragsregels voor de MfN-registermediator verbieden dat de mediator tegelijk adviseur is. Terecht, omdat adviseren al gauw schuurt met de onpartijdigheid van de mediator. Daarom is er bij ons altijd ruimte voor een onafhankelijke financieel expert die door beide partijen wordt vertrouwd om in de mediation aan te schuiven.

Er is altijd een
mediationpraktijk bij u in de buurt.
Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

LAAT EEN ADVOCAAT GEEN OLIE OP HET VUUR GOOIEN

Een advocaat is gespecialiseerd in het juridische gevecht, zet zijn juridische kennis en vaardigheden in, om het belang van zijn cliënt zo goed mogelijk te behartigen in de juridische strijd met de andere partij. Daar is een advocaat namelijk voor opgeleid. Voor een advocaat is een echtscheiding een juridisch gevecht. En een gevecht ga je aan om te winnen.

Dat is het scenario voor een vechtscheiding.

En de verliezers? De verliezers zijn de kinderen.

Voor de mediator is een scheiding allereerst en vooral een
relationele kwestie. Want de liefdesrelatie mag dan wel voorbij zijn, je blijft samen de ouders van je kinderen. Altijd. Daarom besteedt de mediator zoveel aandacht en tijd aan de toekomstige relatie tussen de gescheiden ouders en aan de relatie van de beide ouders met hun kinderen.

De winnaars? Bij mediation zijn de kinderen de winnaars!

MEDIATION: AFZONDERLIJKE EN GEZAMENLIJKE SESSIES

Een scheidingsmediation begint altijd met een gratis kennismakingsgesprek van beide partners samen, met de mediator, in een praktijk voor mediation bij u in de buurt of via Zoom. Bij het kennismakingsgesprek gaat het om jullie vertrouwen in de mediator. Het is namelijk een absolute voorwaarde bij mediation, dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Dat vertrouwen rust op twee pijlers:

1. De
betrokkenheid van de mediator. Als er geen kinderen in het spel zijn gaat het om betrokkenheid bij jullie wens om jullie relatie fatsoenlijk te beëindigen. Hebben jullie samen kinderen, dan gaat het om betrokkenheid bij jullie wens om ook na de scheiding goede ouders te blijven. Daarbij is voor jullie doorslaggevend hoe jullie de kwaliteit van de aandacht van de mediator ervaren. Kun je zeggen wat je wilt zeggen? Laat de mediator blijken dat hij je begrijpt? Voel je je gesteund door de mediator? Overigens zijn wij als mediators uitgesproken partijdig voor jullie kinderen!

2. De professionaliteit van de mediator. Jullie moeten er allebei van overtuigd zijn dat de mediator professioneel bekwaam is, weet waarover het gaat en voldoende ervaring heeft om jullie echt goed te kunnen helpen.

Als het vertrouwen er is tekenen jullie en de mediator een
Mediationovereenkomst. Dat moet van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Daarin beloven jullie dat je je best gaat doen de kwestie door mediation op te lossen en dat je wat er in de mediation wordt besproken met niemand deelt. Want in de mediation moet iedereen veilig alles kunnen zeggen. In de mediationovereenkomst staat ook dat je altijd het recht hebt om te stoppen met de mediation en verder te gaan met een advocaat. Door mee te doen aan een mediation verspeel je dus geen rechten.
Na ondertekening van de mediationovereenkomst kunnen we beginnen met de mediation.

Voordat jullie samen met de mediator spreken hebben wij altijd met elk van jullie beiden, apart twee gesprekken. Wij vinden het belangrijk dat je je verhaal kunt vertellen zonder dat je je op enigerlei wijze beperkt voelt. Vertel ook wat voor jou belangrijk is, wat je hoopt dat de uitkomst van de mediation zal zijn en hoe jij daaraan zelf kunt bijdragen.

Als jullie kinderen hebben, zullen de eerste afzonderlijke gesprekken vooral ook over de kinderen gaan. Wat vind jij belangrijk voor de kinderen? Wat kun jij eraan bijdragen om deze belangrijke dingen voor de kinderen te helpen verwezenlijken? En hoe wil jij na de scheiding een goede ouder blijven?

Zo beginnen jullie goed voorbereid aan jullie gezamenlijke gesprekken, onder leiding van de mediator. Eerst het Ouderschapsplan. Bij Mediation Regio Noord zien wij het Ouderschapsplan als een belofte van de scheidende ouders aan hun kinderen: zo gaan wij ons na de scheiding tegenover jullie gedragen.

Allengs worden de mediation-sessies zakelijker: alimentatie, verdeling van de gezamenlijke bezittingen, echtscheidingsconvenant / vaststellingsovereenkomst. Maar altijd met dat ene doel voor ogen: wij willen ook na de scheiding goede ouders blijven!

Reken op gemiddeld 1,5 uur per sessie. Vanaf de eerste kennismaking tot de indiening van het door jullie beiden getekende convenant zijn we meestal 6 weken verder. De rechtbank doet er vervolgens nog een maand over tot het vonnis waarbij het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden. Inschrijving van deze rechterlijke beschikking in het bevolkingsregister van de gemeente lukt in de regel binnen tien dagen, als jullie na het vonnis tenminste niet te lang wachten met het tekenen van de akte van berusting, waarin staat dat je niet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter.

WAT ER OOK GEBEURT, DE OUDERRELATIE BLIJFT

Het begint met verliefdheid
Stacks Image 26588
1. Liefdesrelatie
Een man en een vrouw. Of een man en een man. Of een vrouw en een vrouw. Zij zijn verbonden in een liefdesrelatie
Stacks Image 26592
2. Ouderrelatie
Gezinsuitbreiding: er komt een kind. De vrouw wordt moeder, de man wordt vader (of er zijn 2 papa's, of 2 mama's). Naast de liefdesrelatie is er nu ook een moeder-kind-relatie, een vader-kind-relatie en een ouderrelatie.
3. De liefdesrelatie eindigt
Maar de relatie-driehoek (moeder-kind, vader-kind, ouders onderling) blijft, voor altijd
Stacks Image 26600
4. Zo goed mogelijk verder na de scheiding
Dit is de kern van waar het in een scheidingsmediationom gaat: de mediator helpt cliënten om samen als het ware een ondoordringbaar plafond te bouwen, dat de ouderrelatie ná de scheiding gaat beschermen tegen doorlekken van verdriet, boosheid, woede, frustratie uit het verleden van de verbroken liefdesrelatie. Hoe minder de communicatie tussen de ouders na de scheiding vergiftigd kan worden door emoties uit de tijd toen ze nog samen waren, hoe beter voor de ouders zélf, maar vooral voor de kinderen.

OUDERSCHAPSPLAN IS EEN BELOFTE AAN JULLIE KINDEREN

Bij ons is een Ouderschapsplan vooral een belofte van de scheidende ouders aan hun kinderen:
Lieve kinderen, zo zullen wij ons na onze scheiding tegenover jullie gedragen, zo willen wij jullie zo min mogelijk belasten met alles wat er tussen mama en papa niet goed is gegaan.
Belangrijke inspiratiebron voor een goed ouderschapsplan is, wat ons betreft, de "Open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland" van de Stichting Villa Pinedo (de Stichting Villa Pinedo komt op voor de belangen van kinderen van gescheiden ouders).

OPEN BRIEF

Stacks Image 26646

RECHTER KAN OMGANG KIND MET OUDER AFDWINGEN

Verantwoordelijke ouders, die oprecht houden van hun kinderen, zullen alles uit de kast moeten halen om het samen eens te worden over de omgang met en de verzorging van de kinderen.

De ouder die de kinderen inzet als strijdmiddel tegen de andere ouder, loopt grote risico’s en kan zelfs de kinderen kwijtraken.

Indien een ouder, tegen de afspraken in, geen omgang kan hebben met zijn of haar kind, staan deze ouder diverse mogelijkheden ter beschikking om deze omgang via de rechter af te dwingen.

Onwillige ouder kan gezag kwijtraken
Voorbeelden hiervan zijn verwijzing naar een omgangshuis, het opleggen van een dwangsom of, in een uiterst geval, een verstrekkende maatregel als het toewijzen van het eenhoofdig gezag aan de ouder bij wie het kind niet de hoofdverblijfplaats heeft. De onwillige ouder kan aldus haar/zijn gezag over het kind kwijtraken.

Ook kan een kind onder toezicht worden gesteld, als gevolg waarvan ouders hulp móeten accepteren.

Omgang is recht én plicht
Een en ander vloeit voort uit een wijziging van de wet in 2009. Sindsdien is er niet alleen een recht, maar ook een plicht tot omgang tussen ouder en kind (art. 1:377a BW). Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat afspraken tussen ouders over omgang en een door de rechter opgestelde omgangsregeling moeten worden nagekomen door beide ouders.

ALIMENTATIE: GEEN REKENSOM MAAR UITKOMST VAN GOED OVERLEG

In de mediation besteden wij veel tijd aan het in gezamenlijk overleg maken van de alimentatieberekening.

Er zijn mediators die daar anders over denken en u vragen zelf voor de alimentatieberekening te zorgen. Dat kost u niet alleen extra geld, maar maakt het verkrijgen van inzicht bepaald niet gemakkelijk. Bovendien zijn de uitkomsten van een alimentatieberekening niet bindend. U heeft namelijk het recht daarvan (binnen bepaalde marges) af te wijken. Alimentatie-afspraken zijn daarom veel meer dan de uitkomst van een rekensom. Alimentatie-afspraken komen tot stand in goed onderling overleg, onder leiding van een
ervaren mediator.

Bij de financiële afwikkeling hoort natuurlijk ook de boedelscheiding en samen afspraken maken over wat er met de koopwoning moet gebeuren. Ook de verdeling van de tijdens het huwelijk door elk van jullie opgebouwde pensioenen moet geregeld worden. Onder leiding van de mediator worden diverse opties uitgelegd en besproken (zoals verevening, conversie, afzien of afkopen van de aanspraken op het door de ander opgebouwde pensioen).

Misschien zijn er lijfrenten waarover afspraken gemaakt moeten worden, of hebben jullie allebei, of één van beiden een eigen bedrijf.

Er komt heel veel kijken bij het verdelen van de de huwelijksgemeenschap, ook als u onder voorwaarden bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Veel conflicten na de scheiding ontstaan met name over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarom is het van het grootste belang dat deze verdeling tijdig en nauwgezet geschiedt onder deskundige leiding.

NIEUWE REGELS PARTNERALIMENTATIE: VAN 12 NAAR 5 JAAR

Sinds 1januari 2020 gelden nieuwe regels voor de partneralimentatie.De belangrijkste nieuwe regel is dat partneralimentatie in principe niet meer 12 jaar duurt, maar maximaal 5 jaar.

De hoofdregel is:
de draagkrachtigste partner betaalt de minder draagkrachtige partner partneralimentatie gedurende een periode die gelijk is aan de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar.
Ben je 6 jaar getrouwd, dan betaal je 3 jaar partneralimentatie. Ben je 10 jaar of langer getrouwd, dan betaal je gedurende maximaal 5 jaar partneralimentatie (dat was tot nu toe dus 12 jaar).

Maar er zijn 3 uitzonderingen waardoor de duur van de partneralimentatie toch langer dan 5 jaar kan zijn:
  1. De partneralimentatie moet net zo lang betaald worden tot het jongste kind 12 jaar is..
  2. Zijn partners langer dan vijftien jaar getrouwd én bereikt de alimentatiegerechtigde partner op het moment van scheiden binnen tien jaar de AOW-leeftijd, dan heeft hij/zij tot de AOW-leeftijd recht op partneralimentatie (dus maximaal tien jaar).
  3. Tenslotte is er een overgangsregeling die per 01-01-2027 vervalt, namelijk dat de alimentatiegerechtigde vijftig-plusser die langer dan vijftien jaar is getrouwd, recht heeft op 10 jaar partneralimentatie voor zover zij/hij niet binnen die termijn de AOW-leeftijd bereikt.

BOEDELSCHEIDING EN VERDERE FINANCIËLE AFWIKKELING

Bij de financiële afwikkeling hoort natuurlijk ook de boedelscheiding en samen afspraken maken over wat er met de koopwoning moet gebeuren. Ook de verdeling van de tijdens het huwelijk door elk van jullie opgebouwde pensioenen moet geregeld worden. Onder leiding van de mediator worden diverse opties uitgelegd en besproken (zoals verevening, conversie, afzien of afkopen van de aanspraken op het door de ander opgebouwde pensioen).

Misschien zijn er lijfrenten waarover afspraken gemaakt moeten worden, of hebben jullie allebei, of één van beiden een eigen bedrijf.

Er komt heel veel kijken bij het verdelen van de de huwelijksgemeenschap, ook als u onder voorwaarden bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Veel conflicten na de scheiding ontstaan met name over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarom is het van het grootste belang dat deze verdeling tijdig en nauwgezet geschiedt onder deskundige leiding.

TENSLOTTE BESCHIKT DE RECHTER

Scheidingsmediation slotsessie(s): het convenant / de vaststellingsovereenkomst

Alle tijdens de mediation tussen jullie gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant, dat tegelijk een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is. Een vaststellingsovereenkomst stelt de nieuwe rechtspositie vast die tussen partijen is ontstaan. De echtscheidingsmediation eindigt met de ondertekening door jullie allebei van deze vaststellingsovereenkomst.

De getekende stukken gaan vervolgens naar de advocaat met wie Mediation Regio Noord samenwerkt: mr. Fokalien Cuperus in Heerenveen. Zij stelt een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding op dat zij met het door jullie getekende convenant inlevert bij de rechtbank. Op het moment van inlevering van het verzoekschrift eindigt de huwelijksgemeenschap. Dus schulden die je vanaf dat moment maakt zijn geen gemeenschapsschulden meer, maar uitsluitend schulden van degene die ze maakt. Daarom is het belangrijk dat de buitenwereld dat weet en wordt jullie verzoek tot echtscheiding ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister.

Na ongeveer een maand spreekt de rechter de echtscheiding tussen jullie uit, of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Jullie ontvangen een kopie van de rechterlijke beschikking plus een "Akte van Berusting", waarin jullie verklaren af te zien van hoger beroep. Teken je die akte niet, dan blijf je getrouwd. De getekende Akte van Berusting gaat terug naar de advocaat die vervolgens de inschrijving regelt van jullie scheiding in het register van de burgerlijke stand in de gemeente waar jullie ooit zijn getrouwd. Zodra jullie scheiding is ingeschreven, zijn jullie officieel gescheiden.

SCHEIDEN IS EEN BEETJE DOODGAAN

Partir c'est mourir un peu, zeggen de Fransen: Afscheid nemen is een beetje doodgaan. Ook scheiden is een beetje doodgaan. Je hoort van je partner dat het "over' is, of "op", of "voorbij". In welke bewoordingen je deze onheilstijding ook hoort, eerst wil je het niet geloven. Dit kan niet waar zijn. Dan komt de woede en het grote verdriet en de somberheid. Totdat je je bij het nieuwe feit neerlegt, de situatie accepteert. Dit rouwproces gaat in fasen.

Elisabeth Kübler was een Zwitserse psychiater die in de tweede helft van de vorige eeuw in de Verenigde Staten onderzoek deed naar hoe patenten een slecht-nieuws-gesprek, de aankondiging van de dood, verwerken. Dat rouwproces verdeelde zij in 5 stadia, die zij grafisch weergaf in een U-vormige curve.

Deze
Kübler-Ross-curve (onderaan deze pagina aangepast aan hoe mensen een aankondigde scheiding verwerken) laat zien, dat elk proces van rouwverweking, betrokkenen door een diep dal (put) voert en dat er is géén brug over dat dal is. Je moet door alle fasen heen. Gun jezelf daarom de tijd die jij nodig hebt voor het hele proces van rouwverwerking. Dat is in je eigen belang, in het belang van je kinderen, in het belang van je omgeving.

De vijf fasen in het oorspronkelijke model van Kübler-Ross zijn: 1) Ontkenning ("Ik voel mij prima, dit kan mij niet overkomen") - 2) Woede ("Waarom ik? Het is niet eerlijk!") - 3) Onderhandelen ("Ik doe alles voor nog een paar jaar extra") - 4) Depressie ("Ik ben zo treurig, waarom zou ik me nog over iets druk maken") - 5) Acceptatie ("Het is goed zo, ik kan er niet tegen vechten, ik kan mij beter voorbereiden op het onvermijdelijke").
Stacks Image 436
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1487
Stacks Image 1490