Disclaimer

Mediation Regio Noord spant zich tot het uiterste in om zorgvuldigheid te betrachten bij het geven van informatie, maar onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Gegeven informatie kan nimmer worden opgevat als een gegeven advies: de cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie. In geval niettemin, op welke wijze dan ook, aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mediation Regio Noord heeft een voor de beroepsgroep gebruikelijke
beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON Nederland C.V., polisnummer: COV1295MM.

Beperking aansprakelijkheid

Iedere MfN-registermediator is gehouden aan het MfNI Mediation Reglement. Daarin staat ook een bepaling met betrekking tot beperking van de aansprakelijkheid van de mediator:

Artikel 11 -
Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de Mediator, ingeval van schade als gevolg van zijn handelen of nalaten in de Mediation, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekerings-overeenkomst in het betreffende geval voor rekening van de Mediator komt. Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van de Mediator, vrijwaren de Partijen de Mediator en zullen de Partijen de Mediator schadeloos stellen terzake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip jegens de Mediator mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van de Mediator tijdens de Mediation.
Stacks Image 373
Stacks Image 375
Stacks Image 1687