Overheid

MEDIATOR HELPT BURGER EN BESTUUR (WEER) MET ELKAAR TE COMMUNICEREN

Inwoners van gemeente en provincie voelen zich in toenemende mate niet gehoord. Mediators kunnen het gestokte gesprek tussen burgers en bestuur weer op gang brengen, zodat het vertrouwen in elkaar weer kan groeien.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

CONFLICT MET GEMEENTE, PROVINCIE, WATERSCHAP OF UWV? VRAAG OM MEDIATION

Niets staat burgers in de weg om, als zij een conflict hebben met de gemeente, de provincie, het waterschap of het UWV, mediation te verlangen (onder leiding van een externe neutrale MfN-registermediator) in plaats van automatisch de juridische procedure in gang te zetten.

Mediation helpt conflicten op te lossen. Bijvoorbeeld als een inwoner, of inwoners en de gemeente het niet eens kunnen worden over een bestemmingsplan, bezwaarschrift of zienswijze, of over een omgevingsvergunning, of een uitkering krachtens de Participatiewet, of over hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Mediation kan worden ingezet voor (bijna) elk geschil dat je als burger hebt met de gemeente, de provincie, het waterschap, of het UWV. In de regel betaalt de overheid de mediator.

Vaak kunnen dreigende problemen tussen burger en overheid nog wel worden opgelost door een interne mediator (in de regel een ambtenaar die ook mediator is). Maar is het dreigende probleem eenmaal een echt conflict geworden tussen jou en de overheid, sta er dan op dat je een
van de overheid onafhankelijke, externe MfN-registermediator mag kiezen. Daarvoor kun je terecht bij Mediation Regio Noord: Steven de Winter is MfN-registermediator en gecertificeerd overheidsmediator.

OOK DE OVERHEID ZELF IS BETER AF MET MEDIATION

Overheden zijn op zoek naar een nieuwe bestuurscultuur. Een bestuurscultuur die oog heeft voor de menselijke maat. De empathische overheid is een luisterende overheid. Het gaat om communicatie tussen burgers en bestuur, om het gesprek tussen gelijkwaardige (autonome) partijen. Dat gesprek faciliteren is de expertise van de mediator.

Mediation Regio Noord is de grondlegger van de herstelmediation-methode. Kern van herstelmediation is burger en bestuur te laten handelen vanuit ieders eigen waarden: waar gaat het om, wat is belangrijk? Eerst de waarden. En dan de belangen. Zo helpt de mediator betrokkenen te zoeken naar een duurzame uitkomst die door alle betrokkenen kan worden gedragen.

BETER BURGERBERAAD MET MEDIATION

Gelukkig vragen overheden steeds vaker aan inwoners om actief mee te denken over de toekomst van hun straat, buurt, wijk, gemeente, over nieuwe bestemmingsplannen, over de energietransitie. Ouderwetse inspraakavonden - waar altijd dezelfde welbespraakte mannen het woord voeren - maken plaats voor commissies waarvan de leden door loting zijn gekozen. Die commissies worden dan 'Dialoog' genoemd, of 'G1000', of 'Burgerforum', of 'Burgerberaad'.

Mediators zijn opgeleid om zulke processen mogelijk te maken en te begeleiden. Met mediation betrekt de overheid burgers bij beleid. De mediator zorgt ervoor dat
iedereen wordt gehoord en dat er uiteindelijk een plan op tafel komt waarin iedereen zich kan vinden.

Het idee voor burgerberaad komt van de Belgische cultuurhistoricus en schrijver David van Reybrouck. Hij publiceerde in 2013 zijn pamflet '
Tegen verkiezingen', een pleidooi voor de 'deliberatieve democratie' . Van Reybrouck heeft veel navolging voor zijn ideeën gekregen. Er is ook een website tegen verkiezingen. Overigens is Van Reybrouck zelf géén voorstander van het afschaffen van alle verkiezingen: "‘Nee, het is een aanvulling op de representatieve democratie, want de burgerpanels kunnen alleen aanbevelingen doen, geen dwingende adviezen geven." Alle verkiezingen afschaffen en vervangen door een op loting samengestelde volksvertegenwoordiging is dan ook nog nergens ingevoerd. Wel worden steeds meer, op basis van loting samengestelde, burger-adviescommissies (burgerberaad) betrokken bij overheidsbeleid. Zo heeft het parlement van het Duitstalige deel van België nu een ‘senaat’ van gelote burgers ingesteld en is in Frankrijk door president Macron een burgerpanel voor het klimaat ingesteld.

1.500 TINTEN RUZIE MET DE OVERHEID

Op talloze manieren hebben burgers met de overheid te maken, met de lokale overheid, of de nationale overheid of met een van de circa 1.500 (vijftienhonderd) overheidsinstellingen die ons land telt.

Waar overheid en burgers zoveel met elkaar te maken hebben ontstaan vanzelfsprekend ook veel conflicten. Vaak voelen burgers zich door de overheid of een overheidsinstelling gedwarsboomd. Onderwerpen voor conflict zijn er te over: vergunningen, uitkeringen, burenruzies, bestemmingsplannen enzovoorts.

Als burger kun je een bezwaarschrift indienen of een zienswijze en als dat niet helpt een gerechtelijke procedure beginnen. Van een gerechtelijke procedure weten we maar één ding zeker: zoiets kost veel geld. Bovendien: de uitkomst van een gerechtelijke procedure is altijd ongewis en laat ook nog eens zeer lang op zich wachten.

Steeds meer burgers en gelukkig ook steeds meer gemeenten en overheidsinstellingen ontdekken mediation als de beste manier om, kostenbesparend en snel, en tot genoegen van alle betrokkenen, kwesties tussen burgers en bestuur samen op te lossen.

MEDIATION: DE BETERE OPLOSSING SNELLER EN GOEDKOPER

Mediation is niet alleen goedkoper, maar leidt ook heel veel sneller tot een oplossing. En anders dan bij een rechterlijke uitspraak, is er geen winnaar of verliezer, maar wordt de oplossing door alle betrokkenen gedragen.

Bijna altijd is de betrokken overheid bereid alle kosten van de mediation voor haar rekening te nemen.

VRAAG OM EEN EXTERNE MfN-REGISTERMEDIATOR

Vaak zal de betrokken overheidsinstantie eerst nog voorstellen om een tot mediator opgeleide ambtenaar, eventueel werkzaam in een andere gemeente, als mediator aan te stellen.

Maar als burger heeft u het recht te verlangen dat de mediator onafhankelijk is van de overheid. U bent namelijk vrij in de keuze van de mediator.

Verlang een ervaren externe MfN-registermediator, die de specialisatie overheidsmediation heeft afgerond en beschikt over relevante kennis en ervaring met mediation in de zogenaamde bestuursrechtelijke driehoek. Zoals wij.

DE JURIDISCHE RUIMTE VOOR MEDIATION MET DE OVERHEID

Zelfs de overheid (zoals gemeente, provincie, waterschap) heeft niet altijd gelijk. Of maakt fouten, bijvoorbeeld door het niet (voldoende) in acht nemen van de beginselen van behoorlijk bestuur. Als het om mediation tussen burgers en bestuur gaat dan biedt met name artikel Artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht ruimte aan de overheid om in mediation tot een compromis met burgers te komen. In dit artikel staat: "Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen."
Door beleid te formuleren (beleidsregels) handelt de overheid krachtens het gelijkheidsbeginsel (één van de beginselen van behoorlijk bestuur), want: gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dan is er dat artikel 4:84. Daar ligt belangrijke ruimte voor overheid en burgers om het in mediation met elkaar eens te worden.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1603
Stacks Image 1606